ANA SAYFA

KURUMSAL İSTASYONLAR MÜŞTERİ HİZMETLERİ İNSAN KAYNAKLARI GÜNCEL FİYATLAR İLETİŞİM
 
mavi gol gaz
   
  Danıştay,cezaların büyük bölümünü iptal etti.
   
  
 

Tarih : 01.05.2012 

 
 

T.C.
DANIŞTAY
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No: 2009/7200
Karar No: 2011/4574

Davacı : …… Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Davalı : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C Yüzüncüyıl / ANKARA

Vekili : Av…… ….– Aynı adreste

Davanın Özeti: Davacı şirkete, lisanssız Otogaz bayiliği faaliyeti yürütüldüğünden bahisle idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.11.2009 Tarih ve ...... sayılı kararının, süresinde lisans almak için başvuru yapıldığı, başvuru yapılmakla faaliyet yürütülebileceği düşüncesiyle bayilik faaliyetine devam edildiği, ilgili dönemde 75,00-TL'lik satış yapıldığı, verilen idari para cezasının orantısız olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3. maddesi uyarınca otogaz bayilik adı altında yürütülecek olan piyasa faaliyeti için lisans alınmasının zorunlu olduğu, olayda, Kanun’un 12. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde yapılan denetimlerde davacı şirketin lisanssız piyasa faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği, bu tespite dayanılarak verilen idari para cezasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Teknik Hâkimi Emre ERMAN’ın Düşüncesi: Davacı Şirkete LPG piyasasında otogaz bayilik lisansı almak için (3 ay ek süre verilenler açısından) son tarih olan 13.06.2006 tarihiyle lisans aldığı 22.06.2.006 tarihleri arasında lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğundan bahisle verilen idari para cezasının iptali istemiyle açılan davada, davacı şirketin ilgili dönemde lisanssız faaliyette bulunduğu dava dosyası içeriğindeki tutanak ve buna ekli satış faturaları ile anlaşılmakla birlikte, 5307 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesinin 1. fıkrasının 5522 sayılı Kanunla (24.06.2006 tarih ve 26208 sayılı Resmi Gazete) değiştirilmeden önceki halinde yer alan "Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsalı olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, bu Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam ederler.’ hükmünün 24.06.2006 tarihine kadar yürürlükte bulunduğu göz önüne alındığında dava dilekçesi eklerinde davacı şirketin 5301 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 13.03.2005 tarihinden önce LPG satış istasyonu faaliyeti yürütmek amacıyla ikinci sınıf gayri sıhhi müessese sınıfına ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı sahibi olduğu anlaşıldığından ve davalı idare tarafından davacı şirketin 5307 sayılı Kanunla belirlenen güvenlik önlemlerini ihlal ettiği yönünde bir tespit de bulunmadığından, davacı şirketin lisans almakla yükümlü bulunmadığı tarih aralığında lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğundan bahisle idari para cezası verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

5307 sayılı Kanun'un 5522 sayılı Kanunla değişik geçici 2. maddesinde Kanun'un yürürlük tarihinden önce sayılan belgelere sahip olanların lisans almak şartıyla faaliyetlere devam, edecekleri hükme bağlanmışsa da kabahatin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre idari para cezası verilmesi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasına atıf yapıldığı, 5327 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesinin 1. fıkrasında yer alan: "işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz" hükmü gereği, fiil tarihinde davacı, şirketin yükümlüğünde olmadığı bir şartı yerine getirmemesinden dolayı cezalandırılamayacağı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle davacı şirkete idari para cezası verilmesine ilişkin Kurul kararının iptali gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Gülen AYDINOĞLU'nun düşüncesi: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinde: “LPG'nin dağıtımı, taşınması ve otogaz bayilik faaliyetinin yapılması (tüplü LPG bayiliği hariç) depolanması, LPG tüpünün imalatı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için lisans alınması zorunludur” hükmü yer almış olup, Kanunun geçici 2. maddesiyle; durumlarını bu kanuna uygun hale getirmeleri gerekenlere maddede verilen süre ve ek sürelerin bitim tarihinden (13.06.2006) sonra lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapılmasına imkân kalmamıştır.
Anılan Kanunun “İdari para Cezaları” başlıklı 16. maddesinde, lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması halinde, idari para cezası verileceği belirtilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; yetkili kişilerce düzenlenen tutanağa göre davacının lisanssız olarak söz konusu piyasada faaliyette bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, ek sürenin sona erdiği 13.06.2006 tarihinden sonra lisanssız olarak faaliyet gösterdiği saptanan davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin dava konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararında yasaya aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesince Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı şirkete, lisanssız otogaz bayiliği faaliyetinde bulunduğundan bahisle, 5307 sayılı Kanun'un 16. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, 219.600,00-TL idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.11.2009 tarih ve ...... sayılı karının iptali ismiyle açılmıştır.
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "Lisansıların tabi olacağı usul ve esaslar" başlığı taşıyan 3. maddesinin birinci fıkrasında; LPG'nin dağıtımı, taşıması ve oto gaz bayilik, faaliyetlerinin yapılması (tüplü LPG bayiliği hariç), depolanması, LPG tüpünün imalatı dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için lisans alınmasının zorunlu olduğu kurala bağlanmış; "Otogaz Bayileri" konusunu düzenleyen 7. maddesinin birinci fıkrasında; otogaz bayilerinin, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütecekleri, altıncı fıkrasında ise, dağıtıcıların ve bayilerin kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlayacakları belirtilmiştir.

Diğer yandan; 5307 sayılı Kanun'un olay tarihinde yürürlükte bulunan ve idari para cezaları’nın düzenlendiği 16. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması hali birinci derece kusur sayılarak, sorumluları haklarında iki yüz milyar Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı; son fıkrasında ise; idari para cezalarının miktarlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun'un, LPG Piyasasındaki 5307 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren yeni hukuksal durum açısından geçiş dönemi hükümlerini düzenleyen geçici 2. maddesinin 1.fıkrasında; bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte fiilen, bu Kanun uyarınca lisans alınması gereken faaliyetleri yürüten kişilerin, bu Kanun'un yürürlüğe girdiği, tarihten sonra bir yıl içinde durumlarını bu Kanuna uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma başvurmak zorunda oldukları, başvurusunu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum'un yetkili olduğu, ancak bu Kanun’un yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonlarının, bu Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam edecekleri, fiilen faaliyette bulunanlar açısından Kanunda öngörülen süre İçerisinde başvuru yapmayan veya süresinde başvurusu yapmış ancak süresinde durumunu bu Kanuna uygun hale getirmeyenlerin durumunu düzenleyen 2. fıkrasında ise bu durumda olanların faaliyetlerinin sürenin bitim tarihinde durdurulacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; LPG piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler açısından Kanun’un yürürlüğe girdiği 13.03.2005 tarihi itibariyle fiilen lisans alınması gereken bir faaliyeti yürüten kişiler tarafından, bir yıl içinde (13.03.2006 tarihine kadar). Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca lisans için istenecek bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurmaları gerektiği, bu süre içerisinde başvurusunu yaptığı halde işlemleri tamamlanamayan kişilerin faaliyetlerini 13.06.2006 tarihine kadar sürdürebilmelerine Kurul kararı ile olanak tanındığı, dolayısıyla bu kapsamda lisans alınmaksızın faaliyette bulunabilmenin son gününün 13.06.2006 tarihi olduğu, Kanun’un yürürlüğe girdiği 13.03.2005 tarihinden önce gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonlarının ise, Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam edecekleri kurala bağlanmış olup, bu durumda olanlar için lisans alınmadan faaliyet gösterilebilmesi için Kanunda bir süre öngörülmediği, ancak bu Kanun gereğince belirlenen güvenlik kurallarına uyulmadığının idare tarafında tespit edilmesi halinde faaliyetin durdurulabileceği anlaşılmaktadır.

5522 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılamasına İlişkin Kanun’un 1. maddesi ile 5307 sayılı Kanun’un geçici ikinci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi “Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsalı olarak bu kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faaliyetlerini sürdüren oto gaz istasyonları, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam ederler. Bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz yapılamamasından dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, imar planlarının tamamlanması ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabileceklere 31.12.2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.” Şekilde değiştirilmiştir.

Anılan hüküm gereğince, 5307 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 13.03.2005 tarihi itibariyle gayri sıhhi müessese veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak 5307 sayılı Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonlarının, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam edebilecekleri, dolayısıyla 5522 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği 24.06.2006 tarihinden sonra lisanssız olarak faaliyetin sürdürülmesine olanak bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, LPG otogaz ticareti ile uğraşan davacı şirketin iş yerinde, 5307 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca yapılan denetimler sonucu düzenlenen ve söz konusu idari para cezasına esas alınan tutanak ve eki davacı şirketin ilgili dönemde satış yaptığını gösterir faturalar ile 13.06.2006 tarihinden sonra lisans aldığı 22.06.2006 tarihine kadar lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğunun saptandığı anlaşılmakla birlikte, davacı şirketin ikinci sınıf gayri sıhhi müessese olarak LPG istasyonu işletmesine izin veren 16.08.2004 tarihli işyeri açma çalışma ruhsatı ile Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce LPG bayiliği faaliyetinde bulunduğu, bu anlamda anılan belgeler ile LPG piyasasında faaliyette bulunanlar açısından Kanun’un geçici 2. maddesinde öngörülen istisna kapsamında olan davacı şirket açısından, lisanssız faaliyet yürütülebilecek son tarih olan 24.06.2006 dan sonra lisanssız olarak faaliyet yürütülmediği, diğer taraftan davalı idare tarafından davacı şirketin 5307 sayılı Kanun’la belirlenen güvenlik önlemlerini ihlal ettiği yönünde bir tespit de bulunmadığından, davacı şirkete lisans alma yükümlülüğünün olmadığı bir dönemde lisansız faaliyet yürüttüğünden bahisle idari para cezası verilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.11.2009 tarih ve ...... sayılı kararının iptaline, toplam 113,80-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacı şirkete verilmesine, artan posta giderinin istemi halinde davacı şirkete iadesine, bu kararın tebliği tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz yolu açık olmak üzere, 21.10.2011 tarihinde oy birliyle karar verildi.

T.C.
DANIŞTAY
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No: 2009/7200
Karar No: 2011/4574

Davacı : …… Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Davalı : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C Yüzüncüyıl / ANKARA

Vekili : Av…… ….– Aynı adreste

Davanın Özeti: Davacı şirkete, lisanssız Otogaz bayiliği faaliyeti yürütüldüğünden bahisle idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.11.2009 Tarih ve ...... sayılı kararının, süresinde lisans almak için başvuru yapıldığı, başvuru yapılmakla faaliyet yürütülebileceği düşüncesiyle bayilik faaliyetine devam edildiği, ilgili dönemde 75,00-TL'lik satış yapıldığı, verilen idari para cezasının orantısız olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3. maddesi uyarınca otogaz bayilik adı altında yürütülecek olan piyasa faaliyeti için lisans alınmasının zorunlu olduğu, olayda, Kanun’un 12. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde yapılan denetimlerde davacı şirketin lisanssız piyasa faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiği, bu tespite dayanılarak verilen idari para cezasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Teknik Hâkimi Emre ERMAN’ın Düşüncesi: Davacı Şirkete LPG piyasasında otogaz bayilik lisansı almak için (3 ay ek süre verilenler açısından) son tarih olan 13.06.2006 tarihiyle lisans aldığı 22.06.2.006 tarihleri arasında lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğundan bahisle verilen idari para cezasının iptali istemiyle açılan davada, davacı şirketin ilgili dönemde lisanssız faaliyette bulunduğu dava dosyası içeriğindeki tutanak ve buna ekli satış faturaları ile anlaşılmakla birlikte, 5307 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesinin 1. fıkrasının 5522 sayılı Kanunla (24.06.2006 tarih ve 26208 sayılı Resmi Gazete) değiştirilmeden önceki halinde yer alan "Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsalı olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, bu Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam ederler.’ hükmünün 24.06.2006 tarihine kadar yürürlükte bulunduğu göz önüne alındığında dava dilekçesi eklerinde davacı şirketin 5301 sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 13.03.2005 tarihinden önce LPG satış istasyonu faaliyeti yürütmek amacıyla ikinci sınıf gayri sıhhi müessese sınıfına ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı sahibi olduğu anlaşıldığından ve davalı idare tarafından davacı şirketin 5307 sayılı Kanunla belirlenen güvenlik önlemlerini ihlal ettiği yönünde bir tespit de bulunmadığından, davacı şirketin lisans almakla yükümlü bulunmadığı tarih aralığında lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğundan bahisle idari para cezası verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

5307 sayılı Kanun'un 5522 sayılı Kanunla değişik geçici 2. maddesinde Kanun'un yürürlük tarihinden önce sayılan belgelere sahip olanların lisans almak şartıyla faaliyetlere devam, edecekleri hükme bağlanmışsa da kabahatin işlendiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre idari para cezası verilmesi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasına atıf yapıldığı, 5327 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. maddesinin 1. fıkrasında yer alan: "işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz" hükmü gereği, fiil tarihinde davacı, şirketin yükümlüğünde olmadığı bir şartı yerine getirmemesinden dolayı cezalandırılamayacağı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle davacı şirkete idari para cezası verilmesine ilişkin Kurul kararının iptali gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Gülen AYDINOĞLU'nun düşüncesi: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinde: “LPG'nin dağıtımı, taşınması ve otogaz bayilik faaliyetinin yapılması (tüplü LPG bayiliği hariç) depolanması, LPG tüpünün imalatı, dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için lisans alınması zorunludur” hükmü yer almış olup, Kanunun geçici 2. maddesiyle; durumlarını bu kanuna uygun hale getirmeleri gerekenlere maddede verilen süre ve ek sürelerin bitim tarihinden (13.06.2006) sonra lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapılmasına imkân kalmamıştır.
Anılan Kanunun “İdari para Cezaları” başlıklı 16. maddesinde, lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması halinde, idari para cezası verileceği belirtilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; yetkili kişilerce düzenlenen tutanağa göre davacının lisanssız olarak söz konusu piyasada faaliyette bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, ek sürenin sona erdiği 13.06.2006 tarihinden sonra lisanssız olarak faaliyet gösterdiği saptanan davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin dava konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararında yasaya aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesince Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı şirkete, lisanssız otogaz bayiliği faaliyetinde bulunduğundan bahisle, 5307 sayılı Kanun'un 16. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca, 219.600,00-TL idari para cezası verilmesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.11.2009 tarih ve ...... sayılı karının iptali ismiyle açılmıştır.
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "Lisansıların tabi olacağı usul ve esaslar" başlığı taşıyan 3. maddesinin birinci fıkrasında; LPG'nin dağıtımı, taşıması ve oto gaz bayilik, faaliyetlerinin yapılması (tüplü LPG bayiliği hariç), depolanması, LPG tüpünün imalatı dolumu, muayenesi, tamiri ve bakımı ile bu amaçla tesis kurulması ve işletilmesi için lisans alınmasının zorunlu olduğu kurala bağlanmış; "Otogaz Bayileri" konusunu düzenleyen 7. maddesinin birinci fıkrasında; otogaz bayilerinin, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütecekleri, altıncı fıkrasında ise, dağıtıcıların ve bayilerin kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlayacakları belirtilmiştir.

Diğer yandan; 5307 sayılı Kanun'un olay tarihinde yürürlükte bulunan ve idari para cezaları’nın düzenlendiği 16. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması hali birinci derece kusur sayılarak, sorumluları haklarında iki yüz milyar Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı; son fıkrasında ise; idari para cezalarının miktarlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun'un, LPG Piyasasındaki 5307 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren yeni hukuksal durum açısından geçiş dönemi hükümlerini düzenleyen geçici 2. maddesinin 1.fıkrasında; bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte fiilen, bu Kanun uyarınca lisans alınması gereken faaliyetleri yürüten kişilerin, bu Kanun'un yürürlüğe girdiği, tarihten sonra bir yıl içinde durumlarını bu Kanuna uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma başvurmak zorunda oldukları, başvurusunu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum'un yetkili olduğu, ancak bu Kanun’un yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonlarının, bu Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam edecekleri, fiilen faaliyette bulunanlar açısından Kanunda öngörülen süre İçerisinde başvuru yapmayan veya süresinde başvurusu yapmış ancak süresinde durumunu bu Kanuna uygun hale getirmeyenlerin durumunu düzenleyen 2. fıkrasında ise bu durumda olanların faaliyetlerinin sürenin bitim tarihinde durdurulacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; LPG piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler açısından Kanun’un yürürlüğe girdiği 13.03.2005 tarihi itibariyle fiilen lisans alınması gereken bir faaliyeti yürüten kişiler tarafından, bir yıl içinde (13.03.2006 tarihine kadar). Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca lisans için istenecek bilgi ve belgeler ile Kuruma başvurmaları gerektiği, bu süre içerisinde başvurusunu yaptığı halde işlemleri tamamlanamayan kişilerin faaliyetlerini 13.06.2006 tarihine kadar sürdürebilmelerine Kurul kararı ile olanak tanındığı, dolayısıyla bu kapsamda lisans alınmaksızın faaliyette bulunabilmenin son gününün 13.06.2006 tarihi olduğu, Kanun’un yürürlüğe girdiği 13.03.2005 tarihinden önce gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonlarının ise, Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine devam edecekleri kurala bağlanmış olup, bu durumda olanlar için lisans alınmadan faaliyet gösterilebilmesi için Kanunda bir süre öngörülmediği, ancak bu Kanun gereğince belirlenen güvenlik kurallarına uyulmadığının idare tarafında tespit edilmesi halinde faaliyetin durdurulabileceği anlaşılmaktadır.

5522 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılamasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılamasına İlişkin Kanun’un 1. maddesi ile 5307 sayılı Kanun’un geçici ikinci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi “Ancak bu Kanun yürürlüğe girmeden önce kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsalı olarak bu kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faaliyetlerini sürdüren oto gaz istasyonları, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam ederler. Bu Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uyduğu TSE tarafınca belirlendiği halde, imar planlarının henüz yapılamamasından dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamıyorsa, imar planlarının tamamlanması ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabileceklere 31.12.2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.” Şekilde değiştirilmiştir.

Anılan hüküm gereğince, 5307 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 13.03.2005 tarihi itibariyle gayri sıhhi müessese veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak 5307 sayılı Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerini yerine getirerek faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonlarının, lisans almak şartıyla faaliyetlerine devam edebilecekleri, dolayısıyla 5522 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı ve yürürlüğe girdiği 24.06.2006 tarihinden sonra lisanssız olarak faaliyetin sürdürülmesine olanak bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, LPG otogaz ticareti ile uğraşan davacı şirketin iş yerinde, 5307 sayılı Kanun’un 12. maddesi uyarınca yapılan denetimler sonucu düzenlenen ve söz konusu idari para cezasına esas alınan tutanak ve eki davacı şirketin ilgili dönemde satış yaptığını gösterir faturalar ile 13.06.2006 tarihinden sonra lisans aldığı 22.06.2006 tarihine kadar lisanssız bayilik faaliyetinde bulunduğunun saptandığı anlaşılmakla birlikte, davacı şirketin ikinci sınıf gayri sıhhi müessese olarak LPG istasyonu işletmesine izin veren 16.08.2004 tarihli işyeri açma çalışma ruhsatı ile Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce LPG bayiliği faaliyetinde bulunduğu, bu anlamda anılan belgeler ile LPG piyasasında faaliyette bulunanlar açısından Kanun’un geçici 2. maddesinde öngörülen istisna kapsamında olan davacı şirket açısından, lisanssız faaliyet yürütülebilecek son tarih olan 24.06.2006 dan sonra lisanssız olarak faaliyet yürütülmediği, diğer taraftan davalı idare tarafından davacı şirketin 5307 sayılı Kanun’la belirlenen güvenlik önlemlerini ihlal ettiği yönünde bir tespit de bulunmadığından, davacı şirkete lisans alma yükümlülüğünün olmadığı bir dönemde lisansız faaliyet yürüttüğünden bahisle idari para cezası verilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.11.2009 tarih ve ...... sayılı kararının iptaline, toplam 113,80-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacı şirkete verilmesine, artan posta giderinin istemi halinde davacı şirkete iadesine, bu kararın tebliği tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz yolu açık olmak üzere, 21.10.2011 tarihinde oy birliyle karar verildi.

   
 
Tüp Gaz LPG Dökme Gaz