Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni

Kamera ve Ziyaretçi Kaydı

İşbu Kişisel Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; “Kamera ve Ziyaretçi Kaydı” ile ilgili kişi grubunun veri sorumlusu sıfatını haiz şirket tarafından tutulan verileri için geçerlidir.

1- NEDEN BU METNİ YAYINLIYORUZ?

Mavi Göl Gaz A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

2- HANGİ KONULARDA AYDINLATMA YAPIYORUZ?

Hangi kişisel verilerinizin toplandığı

Kişisel Verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği

Kişisel Verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşıldığı

Kişisel Verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi

Verinizin imhası

KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklar

3- HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kimlik Bilgileri:  Ad, soyad, imza

Ziyaret Bilgileri: Ziyaret sebebi, görüşülecek kişi bilgisi, ziyaret tarihi, giriş-çıkış tarihi ve saati

Görsel ve İşitsel Veriler: Güvenlik kamerasına yansıyan yalnızca görsel video kayıtları

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLA PAYLAŞIYORUZ?

Yasal yükümlülükler ya da KVKK’nın 8/2 ile 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı halinde 3 no’lu bölümde belirtilen kişisel verileriniz; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (adli idari merciler ile emniyet görevlileri) 5 no’lu bölümde belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz Mavi Göl Gaz A.Ş. Yetkilileri tarafından erişilebilen bir ortamda güvenli şekilde saklanacak ve kanunda belirlenen sebeplerle, gerekmesi halinde adli, idari ve emniyet görevlileri ile paylaşım dışında üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verilerinizi her bir kişisel veri kategorisi için ayrıntıları aşağıdaki 6 no’lu bölümde açıklandığı üzere 6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak; Kimlik ve Ziyaret Bilgilerinizi “Ziyaretçi Defteri” aracılığıyla fiziksel defterin doldurulması suretiyle, Görsel ve İşitsel Verilerinizi ise işyeri içi ortak mekanlarda bulunan kameralar yoluyla görüntü kaydı yapılmak suretiyle otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz.

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ NEDİR?

Kişisel Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

Kimlik Bilgileri

Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi giriş çıkışlarının takip altına alınabilmesi ve hukuki, idari, emniyet ve sağlık ile ilgili herhangi bir olay meydana gelmesi durumunda hukuki, idari ve emniyet görevlilerine kanıt gösterebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Ziyaret Bilgileri

Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi giriş çıkışlarının takip altına alınabilmesi ve hukuki, idari, emniyet ve sağlık ile ilgili herhangi bir olay meydana gelmesi durumunda hukuki, idari ve emniyet görevlilerine kanıt gösterebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Görsel ve İşitsel Veriler

Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi giriş çıkışlarının takip altına alınabilmesi ve hukuki, idari, emniyet ve sağlık ile ilgili herhangi bir olay meydana gelmesi durumunda hukuki, idari ve emniyet görevlilerine kanıt gösterebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (e) bendinde düzenlenen “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

6698 sayılı Kanun’un 5/2’nci maddesinin (f) bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

7- KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) işlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 3. f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Mavi Göl Gaz A.Ş. adresine verebilirsiniz.

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı Mavi Göl Gaz A.Ş. internet sitesi üzerindeki iletişim kanallarından VE Mavi Göl Gaz A.Ş. e-posta adresinizden yapabilirsiniz.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında güvenli elektronik imza ile imzalayarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı KEP adresimize yapabilirsiniz. KEP adreslerine sadece KEP uzantılı adreslerden gönderim yapılabilmektedir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirketimiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve kimlik tespitinin yapılması amacıyla istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

8- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

9- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRU VE GÜNCEL OLARAK MUHAFAZA EDİLMESİ

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen tebligat adresine fiziki posta yoluyla ya da Mavi Göl Gaz A.Ş. internet sitesi üzerindeki iletişim kanallarından gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

10- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve varsa Kanunların belirlediği süreler geçince; Şirketimizin Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

11- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mavi Göl Gaz A.Ş.

Adres: Cevizlidere Cd. No: 51/11 Pk:06460 Balgat- Çankaya / ANKARA

Telefon: +90 (312) 473 89 93